Wednesday, September 10, 2008

"Nijaswa Pratirodh" by Snigdhendu Bhattacharya / Part 3

(CLICK ON THE IMAGES TO VIEW FULL SIZE)



(CLICK ON THE IMAGES TO VIEW FULL SIZE)

"Nijaswa Pratirodh" by Snigdhendu Bhattacharya / Part 2

(CLICK ON THE IMAGES TO VIEW FULL SIZE)






(CLICK ON THE IMAGES TO VIEW FULL SIZE)

"Nijaswa Pratirodh" by Snigdhendu Bhattacharya / Part 1

(CLICK ON THE IMAGES TO VIEW FULL SIZE)





(CLICK ON THE IMAGES TO VIEW FULL SIZE)

Uttar Kolkata-r Kobita by Prasun Bandyopadhyay / E-Book Download


To Download "UTTAR KOLKATA-R KOBITA" in PDF Format, CLICK HERE

Uttar Kolkata-r Kobita by Prasun Bandyopadhyay / Part 9






(CLICK ON THE IMAGES TO VIEW FULL SIZE)

Publisher:
Kirtinasha
Baghbazar Street
Kolkata-700003

Uttar Kolkata-r Kobita by Prasun Bandyopadhyay / Part 8






(CLICK ON THE IMAGES TO VIEW FULL SIZE)

Publisher:
Kirtinasha
Baghbazar Street
Kolkata-700003

Uttar Kolkatar Kobita by Prasun Bandyopadhyay / Part 7






(CLICK ON THE IMAGES TO VIEW FULL SIZE)

Publisher:
Kirtinasha
Baghbazar Street
Kolkata-700003

Uttar Kolkata-r Kobita by Prasun Bandyopadhyay / Part 6





(CLICK ON THE IMAGES TO VIEW FULL SIZE)

Publisher:
Kirtinasha
Baghbazar Street
Kolkata - 700003

Uttar Kolkata-r Kobita by Prasun Bandyopadhyay / Part 5







(CLICK ON THE IMAGES TO VIEW FULL SIZE)

Publisher:
Kirtinasha
Baghbazar Street
Kolkata - 700003

Uttar kolkata-r Kobita by Prasun Bandyopadhyay / Part 4





(CLICK ON THE IMAGES TO VIEW FULL SIZE)

Publisher: 
Kirtinasha
Baghbazar Street
Kolkata - 700003

Tuesday, September 9, 2008

Uttar Kolkata-r Kobita by Prasun Bandyopadhyay / Part 3






(CLICK ON THE IMAGES TO VIEW FULL SIZE)

Publisher: 
Kirtinasha
Baghbazar Street
Kolkata - 700003

Uttar Kolkata-r Kobita by Prasun Bandyopadhyay / Part 2






(CLICK ON THE IMAGES TO VIEW FULL SIZE)

Publisher: 
Kirtinasha
Baghbazar Street
Kolkata - 700003